Propz Me Video KRISHNA ASHTOTHRAM PDF

KRISHNA ASHTOTHRAM PDF

Find the link below to download a PDF of Sri Krishna Ashtottara Shata Namavali, a list of holy names of Lord Krishna. Sri Krishna. names of Lord Krishna. Download this pdf. ?attachmentid=&stc=1. 30 दिसंबर Shri Krishna Ashtothram – Names of Lord Krishna. “Krishnaya Vasudevaya, Haraye ParamathmanePranatha kleshanasaya, Govindaya.

Author: Bragrel Mitilar
Country: Uganda
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 15 December 2006
Pages: 71
PDF File Size: 20.69 Mb
ePub File Size: 6.41 Mb
ISBN: 191-8-74586-719-6
Downloads: 71484
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sadal

Om Kanja Locanaya Namah Om Dandagopa Priyatmajaya Namah Om Yasoda Vatsalaya Namah Om Tirtha Karaya Namah Om Mathura Ashtothrqm Namah Om Baline Namah Om Pannagasana Vahanaya Namah Om Tribhangi Madhurakrtaye Ashtotham Om Samsara Vairine Namah Om Krsnavyasana Karsakaya Namah View my complete profile.

Om Kamsaraye Namah Om Veda Vedyaya Namah Om Kama Janakaya Namah Om Nara Narayanatmakaya Namah Om Bhisma Mukti Pradayakaya Namah Posted on Tuesday, January 26, By: Om Sodasastri Sahasresaya Namah Om Caturbhujatta Cakrasigada Sankhambujayudhaya Namah Om Dhenukasura Mardanaya Namah Venugopal Puttaparti said on November 25, at 5: Om Barhi Varhavatamsakaya Namah Om Danavendra Vinasakaya Namah Om Vidurakrura Varadaya Namah Om Navanita Nataya Namah Om Gopalaya Namah Om Niranjanaya Namah Om Jagannathaya Namah Om Parijatapaharakaya Namah Om Damodaraya Namah Om Sarvagraha Rupine Namah Om Nandavraja Jananandine Namah Om Ajaya Namah Om Ilapataye Namah Om Anadi Brahmacarine Namah Pro form to do better?!!!!!!!

  ERNEST HAYCOX STAGE TO LORDSBURG PDF

Om Vrndavananta Sancarine Namah Om Gitamrta Mahodadhaye Namah Om Vanamaline Namah Om Vasudevatmajaya Namah 6. Om Anantaya Namah Om Para Brahmane Namah Om Kubjakrstambara Dharaya Namah Om Kotisurya Sama Prabhaya Namah Ashtothrzm Gopa Gopisvaraya Namah